קוביות גודל 3

קויביות גודל 3


transparent frosted red 
מחיר: 8
 
matte s/l olive 
מחיר: 8
 
matte s/l capri blue 
מחיר: 8
 
matte s/l amethyst 
מחיר: 8
 
matte s/l green 
מחיר: 8
 
    
matte s/l aqua 
מחיר: 8
 
pewter gray lined crystal 
מחיר: 10
 
met gold lined crystal 
מחיר: 9
 
matte s/l gold 
מחיר: 8
 
s/l crystal 
מחיר: 7
 
    
Cubes matte black 
מחיר: 6
 
Cubes matte met khaki iris 
מחיר: 15
 
Cubes crystal ab 
מחיר: 8
 
Cubes matte met patina iris 
מחיר: 18